0
Hieronder vindt u de gebruiksovereenkomst voor de website voor het gebruik van onze beeldbank

In geval van mogelijke verschillen in de teksten als gevolg van deze vertaling prevaleert de Engelse tekst.

Als u onze website wilt gebruiken, zijn er enkele regels die u moet volgen. Om problemen te voorkomen, moet u akkoord gaan met deze regels om onze website te gebruiken. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze overeenkomst, gebruik deze website dan niet.

LEES DIT AANDACHTIG DOOR. DE VOLGENDE VOORWAARDEN VORMEN EEN BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN IMAGESELECT BV. Door de Imageselect-website ("Site") te gebruiken en/of enige inhoud te downloaden of uw account op de Community Pages (zoals hieronder gedefinieerd) te activeren, gaat u akkoord met en voldoet u aan deze Site-gebruiksvoorwaarden ("Overeenkomst"). Als u niet gebonden wilt zijn aan deze Overeenkomst, gebruik deze Site dan niet.

DEZE OVEREENKOMST BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE UW JURIDISCHE RECHTEN, RECHTSMIDDELEN EN VERPLICHTINGEN, INCLUSIEF DIVERSE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EN -UITSLUITINGEN, UW VRIJWARINGSVERPLICHTING EN EEN GESCHILLENBESLECHTINGSCLAUSULE DIE BEPAALT HOE GESCHILLEN ZULLEN WORDEN OPGELOST.

Deze Overeenkomst is van toepassing op u en, als u deze Site namens uw werkgever gebruikt, op u en uw werkgever. Imageselect behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen, en uw gebruik van de Site is onderworpen aan de meest actuele versie die op het moment van uw gebruik op de Site is geplaatst. Als u handelt binnen de reikwijdte van uw werk als werknemer, aannemer of agent van een andere partij, garandeert u dat deze partij volledig op de hoogte is van uw acties en hiermee heeft ingestemd.

Deze Overeenkomst is een aanvulling op uw verplichtingen onder de toepasselijke Imageselect Content License Agreement (indien van toepassing). In geval van enig conflict tussen deze Overeenkomst en de Imageselect Content License Agreement, is de Imageselect Content License Agreement leidend voor de conflicterende voorwaarden. Als u niet zeker bent van uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst, neem dan contact op met de klantenservice via e-mail op support at imageselect.eu.

Toegestaan gebruik van deze site

Deze Site is eigendom van en wordt beheerd door Imageselect. Alle afbeeldingen, audio, video en gerelateerde informatiematerialen in elk medium die door Imageselect worden geleverd, inclusief gerelateerde tekst, bijschriften of informatie (gezamenlijk "Inhoud" genoemd), zijn eigendom van Imageselect of onze licentiegevers en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten, handelsmerken, morele rechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve zoals expliciet toegestaan onder deze Overeenkomst of de toepasselijke Imageselect Content License Agreement (indien van toepassing), mag geen enkel deel of element van deze Site of de Inhoud worden gekopieerd of via enige andere middelen worden doorgestuurd, en alle gerelateerde rechten blijven het exclusieve eigendom van Imageselect.

TER BESCHERMING VAN IMAGESELECT EN ZIJN BEELDBRONNEN EN ANDERE LICENTIEGEVERS KAN INHOUD ZICHTBAAR, ONZICHTBAAR OF ELEKTRONISCH WORDEN VOORZIEN VAN WATERMERKEN EN KAN HET GEBRUIK VAN DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT SYSTEM TECHNOLOGY BINNEN INHOUD BEVATTEN. ZULKE TECHNOLOGIE KAN ONLINE CRAWLING OF TRACKING VAN INHOUD VERKREGEN VAN IMAGESELECT EN/OF ANDERE METHODEN VAN BESCHERMEN, CONTROLEREN OF TRACKEN VAN ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN DE INHOUD TOESTAAN ("RIGHTS MANAGEMENT SYSTEMS (RMS)").

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van RMS door Imageselect, gebruik de Site of enige Inhoud die daar wordt gevonden dan niet. U mag geen enkele technologie of hulpmiddel opzettelijk uitschakelen. U mag geen enkele auteursrechtelijke of andere eigendomsvermeldingen in de Inhoud, bijschrifteninformatie of enig ander materiaal op deze Site verwijderen. Daarnaast mag u, tenzij geautoriseerd door Imageselect, niet: deep link of software of een automatisch apparaat, technologie of algoritme gebruiken om de Site te "crawlen", "scrapen", doorzoeken of monitoren en/of Inhoud of gerelateerde informatie op te halen of te kopiëren; de mechanische beperkingen van de Site schenden of andere maatregelen omzeilen die zijn genomen om toegang tot de Site of Inhoud te voorkomen of te beperken door middel van hacking of andere middelen; de Site of enige Inhoud kopiëren, omleiden of exploiteren; de kwetsbaarheid van de Site of het netwerk dat de Site ondersteunt testen, of informatie zoeken over bezoekers van de Site of persoonlijke informatie van klanten van Imageselect; of enig apparaat, software of routine gebruiken die de goede werking van de Site of enige transactie via de Site zou verstoren.

Uw gebruik van deze Site en enige Inhoud dient in overeenstemming te zijn met alle toepasselijke wetgeving. Imageselect behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toestemming om de Inhoud en informatie op de Site te bekijken, te downloaden en te gebruiken, op elk moment en om welke reden dan ook in te trekken, met of zonder kennisgeving aan u, en u stemt ermee in om onmiddellijk te stoppen met dergelijk gebruik na kennisgeving van Imageselect. Imageselect kan ook Inhoud van de Site verwijderen of beperken om welke reden dan ook, en u stemt ermee in om onmiddellijk te stoppen met al het gebruik van de Inhoud na kennisgeving van Imageselect. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het back-uppen van uw gegevens en enige Inhoud die u van de Site hebt gelicenseerd, en Imageselect biedt geen garantie of waarborg dat de Inhoud die u hebt gelicenseerd beschikbaar zal zijn op de Site.

Ongeautoriseerd gebruik van Inhoud vormt inbreuk op auteursrechten en andere toepasselijke rechten en geeft Imageselect het recht om alle rechten en rechtsmiddelen onder de toepasselijke auteursrechten en andere wetten uit te oefenen, inclusief monetaire schadevergoeding tegen alle gebruikers en begunstigden van het gebruik van dergelijke Inhoud. Imageselect behoudt zich het recht voor om u (en u stemt ermee in te betalen) tien (10) keer de licentievergoeding in rekening te brengen voor enig ongeautoriseerd gebruik, naast enige andere vergoedingen, schadevergoedingen en boetes waarop Imageselect recht kan hebben onder deze Overeenkomst, enige toepasselijke Imageselect Content License Agreement en toepasselijke wetgeving. Het voorgaande is geen beperkende verklaring van de rechten of rechtsmiddelen van Imageselect of zijn inhoudsbronnen in verband met enig ongeautoriseerd gebruik van de Inhoud, schending van de Overeenkomst of Imageselect Content License Agreement.

Ondanks onze inspanningen om nauwkeurige informatie te verstrekken, kan deze Site technische of andere fouten, onjuistheden of typografische fouten bevatten. Bovendien kan deze Site en de Inhoud historisch en cultureel belangrijke afbeeldingen en teksten bevatten die onderwerpen kunnen bevatten die de sociale attitudes en omstandigheden van een bepaalde tijd of locatie weerspiegelen. U dient zich ervan bewust te zijn dat uw zoekopdracht resultaten kan weergeven met inhoud die in zijn context ongepast lijkt of tekst die mogelijk aanstootgevend kan zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen of uw gebruik van enige Inhoud de toestemming van een derde partij vereist of de licentie van aanvullende rechten, en u dient niet uitsluitend te vertrouwen op de informatie verstrekt door Imageselect. Als u niet zeker weet of aanvullende rechten van derden nodig zijn voor uw gebruik, bent u verantwoordelijk voor het raadplegen van competente rechtenbeheerprofessionals of juridisch adviseur.

Privacy Imageselect

Het privacybeleid van Imageselect is van toepassing op het gebruik van deze Site, en de voorwaarden daarvan maken deel uit van deze Overeenkomst door verwijzing. Raadpleeg het privacybeleid van Imageselect voor specifieke informatie over het beleid van Imageselect voor het gebruik van uw persoonlijke informatie. U begrijpt dat elk bericht of informatie die naar de Site wordt verzonden, door derden kan worden bekeken of onderschept, zelfs als er een speciale kennisgeving is dat de informatie (bijv. financiële informatie) is versleuteld.

Houd er rekening mee dat als u gebruik maakt van de Community Pages van Imageselect, inclusief blogs en discussiefora die verderop worden beschreven, u zich ervan bewust moet zijn dat alle persoonlijk identificeerbare informatie die u daar indient, kan worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere gebruikers van deze forums en kan worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijk identificeerbare informatie die u ervoor kiest om op deze pagina's in te dienen. U kunt op elk moment toegang vragen tot, corrigeren en verwijderen van persoonlijke informatie over u die door Imageselect wordt opgeslagen met betrekking tot deze Community Pages door contact met ons op te nemen.

Registratie voor een Imageselect Account

Registratie voor een Imageselect-account Registratie bij Imageselect verleent u bepaalde privileges. Bijvoorbeeld, als u zich hebt geregistreerd voor een Imageselect-account en Imageselect heeft uw registratie goedgekeurd, kunt u mogelijk toegang krijgen tot Inhoud zonder zichtbaar watermerk. Bij het aanvragen van een Imageselect-account gaat u ermee akkoord om ware en nauwkeurige informatie te verstrekken.

Imageselect behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te beslissen of u een account krijgt, en u stemt ermee in om toegang te krijgen tot de geautoriseerde secties van de Site en uw account alleen te gebruiken met behulp van het accountnummer en wachtwoord dat door Imageselect aan u is verstrekt. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountnummer en/of wachtwoord, indien van toepassing, en u mag deze toegangsgegevens niet verspreiden of anderen toestaan deze toegangsgegevens te gebruiken om toegang te krijgen tot deze Site.

U stemt ermee in redelijke stappen te ondernemen om te voorkomen dat anderen uw toegangsgegevens verkrijgen en Imageselect op de hoogte te stellen van ongeautoriseerde toegang of de noodzaak om toegang voor een van uw werknemers of agenten bij te werken of te verwijderen. U bent aansprakelijk voor betaling voor alle Inhoud die door anderen wordt gedownload met behulp van uw account, met of zonder uw toestemming of medeweten, voordat u Imageselect op de hoogte stelt van enig ongeautoriseerd gebruik.

U erkent en stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor schade en repercussies als gevolg van elk gebruik van uw account, of dit nu daadwerkelijk of uitdrukkelijk door u is geautoriseerd. U erkent en stemt er verder mee in dat u verantwoordelijk zult zijn voor elk gebruik of genot van de Inhoud dat plaatsvindt in combinatie met het account en wachtwoord dat aan u door Imageselect is verstrekt, en dat Imageselect gerechtigd is om het accountnummer en wachtwoord als sluitend bewijs te accepteren dat u toegang hebt gekregen tot, gebruik hebt gemaakt van of anderszins hebt genoten van de Inhoud.

Als u vermoedt dat u wordt geïmpersonificeerd, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Imageselect behoudt zich het recht voor om enige informatie, inclusief registratiegegevens, bekend te maken om te voldoen aan enige toepasselijke wetten en/of overheidsverzoeken voor de bescherming van Imageselect en zijn leden. Imageselect kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade voortvloeiend uit uw nalatigheid om deze verplichtingen na te komen. U stemt ermee in dat u geen gebruiks-, eigendoms- of bewaargevingsrechten zult verwerven als gevolg van het gebruik van enig Imageselect-account of Site of aanverwante diensten.

Kinderen

Minderjarigen en kinderen (personen jonger dan 18 jaar) komen niet in aanmerking om deze Site zonder toezicht te gebruiken, en we vragen dat minderjarigen en kinderen geen account registreren of persoonlijke informatie aan ons verstrekken. Door deze Site zonder toezicht te gebruiken en/of een account te registreren, garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.

Beperkte licentie voor gebruik comping beelden

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Overeenkomst verleent Imageselect u een beperkte licentie om Inhoud bestaande uit afbeeldingen te downloaden, uitsluitend voor evaluatie of u een licentie voor de afbeelding wilt aanschaffen in overeenstemming met de toepasselijke Imageselect Content License Agreement ("Comps"). Als u geen geregistreerde gebruiker bent, dekt uw Comp-licentie alleen zichtbaar gewatermerkte Inhoud en geeft het u geen recht om Inhoud te downloaden die geen zichtbaar watermerk bevat. U mag Comps uitsluitend gebruiken voor uw interne evaluatie en voor niet langer dan zestig (60) dagen vanaf de downloaddatum, uitsluitend om te bepalen of u een niet-Comp-licentie voor de Inhoud wilt verkrijgen.

U mag een Comp-afbeelding niet gebruiken in enig definitief materiaal dat binnen uw bedrijf wordt verspreid of in enig materiaal dat buiten uw bedrijf of aan het publiek wordt verspreid of in enig online of ander elektronisch distributiesysteem. Behalve voor deze beperkte, interne test- en voorbeeldgebruik verleent Imageselect u geen andere rechten, en mag u de Comp niet kopiëren, distribueren, publiceren, weergeven, in sublicentie geven, beschikbaar maken of anderszins gebruiken buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst. Om toegang te krijgen tot afbeeldingen zonder zichtbaar watermerk, moet u zich registreren voor een Imageselect-account.

Imageselect kan zonder kennisgeving onmiddellijk enige aan u verleende licenties beëindigen als u niet voldoet aan enige bepaling van deze overeenkomst of aan de toepasselijke Imageselect Content License Agreement. Als een licentie wordt beëindigd, stemt u ermee in om onmiddellijk (i) te stoppen met het gebruik van deze Site en de Inhoud en (ii) alle Inhoud en alle kopieën van alle magnetische media te verwijderen en alle andere kopieën te vernietigen, of, op verzoek van Imageselect, alle dergelijke kopieën aan Imageselect terug te sturen.

 

Imageselect handelsmerken

U mag de handelsmerken of dienstmerken van Imageselect niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Imageselect. "Imageselect," "Purebudget," "Region images," het IMAGESELECT-logo, onder andere, zijn handelsmerken van Imageselect BV. Andere product- en bedrijfsnamen die op de Site worden genoemd, zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Vrijwaring

U stemt ermee in Imageselect en zijn Inhoudsbronnen, functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, dochterondernemingen, joint ventures, licentiegevers en licentienemers te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle claims (inclusief, maar niet beperkt tot, claims door derden), aansprakelijkheden, schade (inclusief punitieve schade), vonnissen, schikkingen, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven, voortvloeiend uit of gerelateerd aan (i) uw schending van enige voorwaarden, bepalingen of beperkingen van deze Overeenkomst, (ii) uw gebruik of wijziging van enige Inhoud, of combinatie van enige Inhoud met enige tekst of andere inhoud, (iii) uw nalatigheid om van derden alle benodigde toestemmingen te verkrijgen om de Inhoud te gebruiken, en (iv) enige handeling of nalatigheid door u of een van uw werknemers, aannemers, werkgevers, agenten, klanten, opdrachtgevers of gebruikers, en (v) enige claims voortvloeiend uit Inhoud die u via de Community Pages levert.

Vrijwaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen

IMAGESELECT BIEDT U DE SITE EN INHOUD AAN OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT HET GEBRUIK VAN DE INHOUD OP UW EIGEN RISICO IS.

IMAGESELECT GEEFT GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN MET BETREKKING TOT ENIGE INHOUD, INCLUSIEF PRODUCTEN, DIENSTEN EN SOFTWARE EN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST ALLE VERTEGENWOORDIGINGEN, GARANTIES, GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK EN IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT DE INHOUD (INCLUSIEF PRODUCTEN, DIENSTEN EN SOFTWARE), INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE VERTEGENWOORDIGINGEN, GARANTIES, GARANTIES OF VOORWAARDEN BETREFFENDE NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, BESCHIKBAARHEID, EFFECTIVITEIT, NIET-INBREUKMAKENDHEID, VEILIGHEID, PRIVACY, EIGENDOM, BRUIKBAARHEID, GESCHIKTHEID, KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VERDER GEEFT IMAGESELECT GEEN VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF GARANTIE DAT DE INHOUD (INCLUSIEF PRODUCTEN, DIENSTEN EN SOFTWARE) AAN UW BEHOEFTEN ZAL VOLDOEN, AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN OF ONONDERBROKEN, TIJDIG, NAUWKEURIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.

BEHALVE VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET BIJ WET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, ZAL IMAGESELECT NOCH ENIGE IMAGESELECT-DOCHTERONDERNEMING, OPVOLGER, VOORGANGER, MOEDERMAATSCHAPPIJ, JOINT VENTURE, GELIEERDE ONDERNEMING, FUNCTIONARIS, DIRECTEUR, WERKNEMER, AANNEMER, INHOUDSBRON, LICENTIEGEVER OF LICENTIENEMER AAN U OF ENIGE DERDE PARTIJ DIE VIA U CLAIMT, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE, WETTELIJKE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, INHOUD OF DEZE SITE, EN UW RECHTEN ONDER ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE INHOUD OF DEZE SITE, OF HET NU GEFORMULEERD IS ALS EEN SCHENDING VAN DE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, EIGENDOM, NIET-INBREUKMAKENDHEID, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IN TORT, CONTRACT, FALEN VAN ESSENTIËLE DOELSTELLING, OF ANDERSZINS.

IMAGESELECT, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF HUN RESPECTIEVELIJKE DIRECTEUREN OF WERKNEMERS ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE OF VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE INHOUD (INCLUSIEF PRODUCTEN, DIENSTEN EN SOFTWARE) DIE DAARIN WORDT VERSTREKT, OF VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN EEN AAN DEZE SITE GEKOPPELDE SITE EN/OF GEBEURTENISSEN BUITEN DE REDELIJKE CONTROLE VAN IMAGESELECT, INCLUSIEF VIRUSSEN, NIET AFGELEVERDE BERICHTEN, DE CORRUPTIE VAN GEGEVENS, TRANSMISSIEFOUTEN, INTERNETDIENSTVERLENERS, KOPPELINGEN NAAR EN DERDE PARTIJ-SITES EN DERDE PARTIJ-INHOUD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIG VERLIES VAN WINST, VERLOREN KANSEN, SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE, EXEMPLAIRE, VERZWAARDE, ECONOMISCHE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS ALS IMAGESELECT IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES OF VAN EEN CLAIM DOOR EEN ANDERE PARTIJ.

HOEWEL IMAGESELECT VOORZORGSMAATREGELEN TREFT OM PERSOONLIJKE EN VERTROUWELIJKE INFORMATIE TE BESCHERMEN, IS ER GEEN GARANTIE, EN IMAGESELECT GEEFT GEEN VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE DAT PERSOONLIJKE EN VERTROUWELIJKE INFORMATIE DIE NAAR OF VAN OF OP DE SITE WORDT VERZONDEN OF OVER HET INTERNET IN HET ALGEMEEN WORDT VERZONDEN, VERTROUWELIJK EN VEILIG ZAL WORDEN GEHOUDEN. IMAGESELECT AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET ONTVANGEN, OPSLAAN, VERZENDEN OF ANDER GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE OF VERTROUWELIJKE INFORMATIE DIE DOOR U AAN IMAGESELECT WORDT VERSTREKT, TENZIJ ANDERS VERMELD IN EEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN IMAGESELECT.

IMAGESELECT, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS EN HUN RESPECTIEVELIJKE DIRECTEUREN EN WERKNEMERS TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DIE U MOGELIJK LEEFT UIT ELKE OORZAAK WAT DAN OOK (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACTBREUK, TORT, NALATIGHEID, GROVE NALATIGHEID, OF ANDERSZINS) ZAL BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG, INDIEN AANWEZIG, BETAALD DOOR U AAN IMAGESELECT ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN HET MOMENT DAT DE SCHADE OF HET VERLIES EERST OPTRAD. U ERKENT DAT DE PRIJZEN VAN IMAGESELECT DIT RISICO EN DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GESPECIFICEERD IN DEZE OVEREENKOMST WEERSPIEGELEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE MAXIMALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN IMAGESELECT VOOR ENIGE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE HET BEDRAG VAN $500.00 OVERSCHRIJDEN.

Koppelingen naar Derden

Als een gemak kan onze Site koppelingen bevatten naar andere sites die mogelijk interessant voor u zijn, maar die niet onder de controle van Imageselect vallen. Deze koppelingen impliceren geen goedkeuring door Imageselect en wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van of de inhoud die op enige gekoppelde site wordt gevonden.

Auteursrechtenbeleid

Imageselect kan de accounts van gebruikers beëindigen die de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden.

Als u van mening bent dat uw werk is gebruikt of gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op auteursrecht en dergelijke inbreuk plaatsvindt op de Site, stuur dan een kennisgeving naar de auteursrechtenagent van Imageselect met de volgende informatie:

(i) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

(ii) Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of de werken waarvan u beweert dat ze zijn geschonden.

(iii) De exacte URL, afbeelding-ID of een beschrijving van waar het materiaal zich bevindt.

(iv) Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat de inhoud die u beweert dat uw auteursrechten schendt, is gekopieerd zonder uw toestemming of die van de auteursrechthebbende of zijn/haar/haar agent.

(v) Een verklaring van u, onder ede, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u ofwel de auteursrechthebbende bent of gemachtigd bent om namens de auteursrechthebbende op te treden en dat u niet wilt dat de inhoud in de toekomst op de Site wordt weergegeven. Als u gemachtigd bent om namens de auteursrechthebbende op te treden, moet u een elektronische of fysieke handtekening verstrekken.

De auteursrechtenagent van Imageselect voor kennisgevingen van inbreuk op auteursrechten is als volgt te bereiken:
Imageselect
Nassaulaan 16
2243 HK Wassenaar
Nederland
E-mail: clearance at imageselect.eu
 

Model & Eigendomsverklaringen Releases

Imageselect geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot het bestaan van enige verklaring met betrekking tot de afbeelding.

Imageselect geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot het gebruik van namen, handelsmerken, logo's, uniformen, geregistreerde of auteursrechtelijk beschermde ontwerpen of kunstwerken die in de afbeelding worden weergegeven.

U moet zelf zorgen dat alle benodigde rechten, toestemmingen of machtigingen voor de reproductie van de afbeelding zijn verkregen.

 

Rechtskeuze / Jurisdictie / Advocaat kosten

Elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Nederland. Deze Overeenkomst wordt niet beheerst door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing uitdrukkelijk wordt uitgesloten. De partijen bevestigen dat het hun wens is dat deze Overeenkomst, evenals andere documenten die hierop betrekking hebben, inclusief kennisgevingen, in de Engelse taal zijn opgesteld en zullen worden geschreven. (Deze kopie in de [voeg taal in] taal is ter informatie en de Engelse versie van dit contract zal prevaleren boven deze vertalingen ter informatie). In enig geschil tussen Imageselect en u, heeft Imageselect recht op redelijke advocaatkosten, juridische expertkosten en andere juridische uitgaven van u.

 

Diversen

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, en stemt ermee in gebonden te zijn aan alle voorwaarden en bepalingen. Deze Overeenkomst (samen met het Privacybeleid van Imageselect, de voorwaarden voor de Community Pages (indien afzonderlijk overeengekomen), en de Imageselect Content License Agreement, indien van toepassing) vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere en gelijktijdige communicatie. Geen enkele handeling van Imageselect, anders dan de uitdrukkelijke of schriftelijke afstand of wijziging, kan worden uitgelegd als een afstand of wijziging van deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijke overeenkomst die is ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van Imageselect, op voorwaarde dat geen enkele inkooporder of soortgelijk document dat door

u wordt uitgegeven deze Overeenkomst zal wijzigen, zelfs als het is ondertekend door Imageselect. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van deze Overeenkomst geldig en afdwingbaar volgens de voorwaarden. De partijen zijn van plan dat de bepalingen van deze Overeenkomst worden gehandhaafd voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Dienovereenkomstig komen de partijen overeen dat als een bepaling niet afdwingbaar wordt geacht, deze wordt gewijzigd voor zover nodig om deze afdwingbaar te maken en op een manier die het dichtst in de buurt komt van de bedoelingen van de partijen bij deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst komt ten goede aan en is bindend voor de partijen, hun opvolgers en rechtverkrijgenden, behalve dat u deze Overeenkomst niet mag overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Imageselect.

Community Pages

De Site kan chatrooms, discussieforums, prikborden, beoordelingsdiensten of andere forums bevatten waarin u of derden Inhoud, berichten, materialen of andere items op de Site kunnen plaatsen ("Community Pages"). Als Imageselect dergelijke Community Pages biedt, bent u als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van dergelijke Community Pages en gebruikt u deze op eigen risico. U stemt ermee in dat alle geposte of toegankelijke informatie alleen voor uw individuele persoonlijke doeleinden zal worden gebruikt. U zult geen ongeautoriseerd gebruik maken van deze Site of enige interactieve functies die op deze Site beschikbaar zijn. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen gebruik van de Site, voor enige Inhoud die u uploadt en voor de gevolgen daarvan.

Profielen

Profielen Imageselect kan van u eisen dat u aanvullende informatie verstrekt of instemt met aanvullende voorwaarden voordat u toegang krijgt tot bepaalde functies van de Site. U stemt ermee in toegang te krijgen tot de geautoriseerde secties van de Site en uw account alleen te gebruiken met behulp van de accountinformatie en het wachtwoord dat door Imageselect aan u is verstrekt. U erkent dat uw gebruikersnaam op de Site kan worden weergegeven in verband met enige inhoud die u indient. Voor het gebruik van Community Pages stelt Imageselect geregistreerde gebruikers in staat een community-profiel van zichzelf te creëren, inclusief interesses en favorieten. Houd er rekening mee dat als u uw profiel verwijdert, alle door u ingediende Inhoud ("Gebruikersinhoud"), inclusief werk en informatie die door die gebruiker is gemaakt, mogelijk wordt verwijderd.

Toegestaan gebruik van Community Pages

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst mag u Gebruikersinhoud posten die bestaat uit afbeeldingen, tags, trefwoorden, recensies, opmerkingen en ander materiaal met betrekking tot Inhoud; communicatie verzenden; en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy, inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten of anderszins schadelijk voor derden of aanstootgevend is en niet bestaat uit of bevat softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam." Het linken naar andere derde sites is niet toegestaan.

Bij het plaatsen van enige Gebruikersinhoud verklaart en garandeert u dat: u de enige eigenaar bent van de Gebruikersinhoud en de auteursrechten ervan en/of het recht hebt om Imageselect de rechten in de Gebruikersinhoud te verlenen zoals uiteengezet in deze overeenkomst; de Gebruikersinhoud origineel is en geen inbreuk maakt op of schendt of misbruikt de wettelierif"jke auteursrechten of gemeenrechtelijke privacy-, publiciteits- of morele rechten van enige derde partij; de Gebruikersinhoud niet pornografisch of obsceen is en geen enkele derde partij belastert; de Gebruikersinhoud geen illegaal materiaal bevat of illegale activiteiten promoot; en de Gebruikersinhoud geen materiaal bevat dat personen denigreert of aanvalt op basis van ras, religie, nationale afkomst of seksuele geaardheid. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als enige persoon of entiteit, of anderszins misleidend zijn met betrekking tot de oorsprong van het materiaal of Gebruikersinhoud die naar de Site wordt gepost of ingediend.

Imageselect behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om dergelijk materiaal te verwijderen of te bewerken, maar controleert niet regelmatig geposte Gebruikersinhoud. Tags, trefwoorden, recensies en opmerkingen die op de Site worden gepost en ander materiaal of inhoud die naar of via de Site wordt ingediend, zijn openbaar, niet privé, en hoewel Imageselect zich het recht voorbehoudt (maar niet verplicht is) om postings te screenen, moet geen enkele posting op of indiening naar of via de Site als goedgekeurd, beoordeeld of onderschreven door Imageselect worden beschouwd.

Imageselect kan een derde partij/derde site inschakelen om de Community Pages te hosten, en het gebruik van een dergelijke site kan van u vereisen dat u akkoord gaat met de voorwaarden van die site naast de hierin uiteengezette voorwaarden. Tenzij anders vermeld in het privacybeleid dat op dergelijke pagina's is geplaatst, is Imageselect niet verantwoordelijk voor de praktijken (inclusief privacypraktijken) van dergelijke site. U stemt ermee in zich te houden aan de Gedragscode die is gekoppeld aan de Community Pages.

Verlening van rechten/Vrijwaring

Voor de duidelijkheid, u behoudt alle eigendomsrechten op uw Gebruikersinhoud. Echter, als u enige Gebruikersinhoud op de Site plaatst of indient, verleent u Imageselect en zijn gelieerde ondernemingen, licentiehouders en sublicentiehouders een niet-exclusief, royaltyvrij, volledig overdraagbaar en sublicentieerbaar recht om dergelijke Gebruikersinhoud op de Site en voor het bedrijf van Imageselect (en zijn opvolgers en gelieerde ondernemingen) wereldwijd in enige mediaformaten te gebruiken, reproduceren, wijzigen, publiceren, vertalen, afgeleide werken ervan te maken, distribueren en weer te geven, en verleent u elke gebruiker een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw Gebruikersinhoud zoals toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden. De door u verleende licentie zal eindigen binnen een redelijke tijd na verwijdering of verwijdering van de Gebruikersinhoud van de Site, echter Imageselect kan kopieën van dergelijke Gebruikersinhoud behouden, maar niet weergeven, distribueren of uitvoeren voor archiefdoeleinden.

U verleent Imageselect en zijn gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders het recht om uw gebruikersnaam of de naam en avatar die u indient in verband met dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken, indien zij daarvoor kiezen. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins alle rechten op de Gebruikersinhoud die u plaatst beheert; dat de informatie die wordt verstrekt in verband met de Gebruikersinhoud accuraat is; dat het gebruik van de door u geleverde Gebruikersinhoud dit beleid niet schendt en geen schade zal toebrengen aan enige persoon of entiteit.

De Site is niet bedoeld om te worden gebruikt als back-upschijf of assetmanagementsysteem. U bent verantwoordelijk voor het maken van back-ups van uw gegevens en enige Gebruikersinhoud die u naar de Site indient, en Imageselect biedt geen garantie of waarborg dat de door u ingediende Gebruikersinhoud beschikbaar zal zijn op de Site. Imageselect aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige door u of enige derde op de Community Pages geplaatste Gebruikersinhoud.

U begrijpt en stemt ermee in dat voor doeleinden van enige Community Pages, Imageselect alleen optreedt als Dienstverlener zoals gedefinieerd in 17 U.S.C. § 512 en als een Interactieve Computerservice zoals gedefinieerd in 47 U.S.C. § 230(f)(2). Als zodanig exploiteert Imageselect alleen de pagina's van waaruit bijdragers Gebruikersinhoud, informatie en materialen kunnen aanbieden en gebruikers deze kunnen posten. Imageselect fungeert niet als agent voor dergelijke bijdragers en garandeert niet de veiligheid, kwaliteit of wettigheid van de bijdragersinhoud of de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie.

Dienovereenkomstig doet u onherroepelijk afstand van en ziet u onvoorwaardelijk af van enige en alle claims, eisen, schadevergoedingen (werkelijke en gevolgschade) van welke aard dan ook, bekend en onbekend, die u tegen Imageselect kunt hebben of aanspraak op kunt maken met betrekking tot of voortvloeiend uit enig gebruik van Gebruikersinhoud of van deze Community Pages.

Gebruikerserkenningen

U erkent en stemt ermee in dat inherent aan de inkoop, het verzamelen, interpreteren, rapporteren, communiceren, leveren en digitaal invoeren van de Inhoud een mate van foutmarge zal zijn die niet kan worden vermeden, zelfs niet met kwaliteitscontrolemaatregelen die de industrienormen overschrijden. U erkent verder dat Derde Partij Inhoud en Gebruikersinhoud worden verstrekt door derden en dat Imageselect dergelijke Inhoud niet kan controleren.

De volgende handelingen vormen schendingen van deze Overeenkomst en kunnen resulteren in onmiddellijke beëindiging of opschorting van uw account: elk gebruik van de Site of enige Inhoud voor illegale doeleinden of ter ondersteuning van illegale activiteiten. Imageselect behoudt zich het recht voor om samen te werken met juridische autoriteiten en/of benadeelde derden bij het onderzoeken van enige verdachte misdaad of burgerlijke onrechtmatigheid; het schaden of pogen te schaden van minderjarigen op enige wijze, inclusief, maar niet beperkt tot kinderporno; het verzenden van enig materiaal (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat dreigt met of aanzet tot lichamelijk letsel of vernieling van eigendommen, of dat een ander lastigvalt; commercieel gebruik maken van enige Imageselect Community Pages, inclusief het aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen via het forum, frauduleuze aanbiedingen doen om producten, items of diensten te verkopen of te kopen (inclusief Inhoud), of enige vorm van financiële zwendel zoals "piramideschema's", "ponzifraudes" en "kettingbrieven" bevorderen; het toevoegen, verwijderen of wijzigen van identificerende netwerkheaderinformatie in een poging om te misleiden of misleiden, of proberen om een persoon te imiteren door gebruik te maken van vervalste headers of andere identificerende informatie; het verzenden van ongevraagde commerciële of bulk-e-mails, of kwaadaardige intenties om het gebruik van elektronische maildiensten of nieuws door een andere persoon te belemmeren, of het vervalsen van enige berichtheader, geheel of gedeeltelijk, van enige elektronische overdracht, afkomstig van of passerend door de Imageselect-service; toegang krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot de accounts van anderen, of proberen de beveiligingsmaatregelen van Imageselect of een andere entiteit's computersoftware of hardware, elektronisch communicatiesysteem of telecommunicatiesysteem te doorbreken, ongeacht of de inbraak resulteert in de corruptie of het verlies van gegevens; het verzenden van enig materiaal (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat inbreuk maakt op enig auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot het ongeautoriseerde kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, de digitalisering en distributie van foto's uit tijdschriften, boeken of andere auteursrechtelijk beschermde bronnen, en het ongeautoriseerde verzenden van auteursrechtelijk beschermde software; het verzamelen of proberen te verzamelen van persoonlijke informatie over derden zonder hun medeweten of toestemming in strijd met enige toepasselijke wet of verordening; enige activiteit die de mogelijkheid van andere mensen of systemen om gebruik te maken van Imageselect-diensten of het internet beïnvloedt.

Dit omvat "denial of service" (DOS) aanvallen tegen een andere netwerkhost of individuele gebruiker. Interferentie met of verstoring van andere netwerkgebruikers, diensten of apparatuur is verboden; enige opzettelijke misrepresentatie of misleidende verklaring, schrijven of activiteit die is gedaan met de intentie dat de ontvanger erop zal handelen; opzettelijke distributies van software die probeert en/of schade, intimidatie of overlast veroorzaakt aan personen, gegevens en/of computersystemen, of het gebruik van software of enig apparaat dat een voortdurende verbinding zou vergemakkelijken, d.w.z. pinging, tijdens het gebruik van Imageselect-diensten; het doorverkopen of weggeven van gratis toegang tot Imageselect-diensten of -bronnen.

Beperkte Toegang

U stemt ermee in dat u niet zult proberen om beperkte gebieden van het computersysteem van Imageselect te betreden of functies uit te voeren die u niet bent geautoriseerd om uit te voeren overeenkomstig deze Overeenkomst. Imageselect kan zonder kennisgeving tijdelijk of permanent uw toegang tot de Site en de Inhoud opschorten door uw account of wachtwoord te deactiveren als Imageselect redelijkerwijs vermoedt dat u het account of wachtwoord gebruikt om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot andere systemen of informatie van Imageselect, of als u het account of wachtwoord op enige andere ongepaste manier gebruikt. Deze opschortingen zullen voor een periode zijn die nodig is om het grondige onderzoek van dergelijke opgeschorte activiteit mogelijk te maken. Imageselect kan deze Overeenkomst onmiddellijk zonder kennisgeving beëindigen als wordt vastgesteld dat u dergelijke ongeautoriseerde activiteit hebt ondernomen of als dergelijke ongebruikelijke activiteit redelijkerwijs niet kan worden verklaard.

Beëindiging van deze Overeenkomst

Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze door Imageselect naar eigen goeddunken wordt beëindigd. Imageselect kan deze Overeenkomst met of zonder kennisgeving aan u beëindigen en zal dit doen als u de Site of de daarin vervatte Inhoud op enige manier in strijd met de voorwaarden van deze Overeenkomst gebruikt of probeert te gebruiken. Een dergelijke beëindiging door Imageselect zal in aanvulling zijn op en zonder afbreuk te doen aan dergelijke rechten en rechtsmiddelen die beschikbaar kunnen zijn voor Imageselect, inclusief de opschorting of beëindiging van uw account of wachtwoord en gerechtelijke stappen om dergelijke handelingen of pogingen te verbieden, waarbij wordt erkend dat andere juridische remedies onvoldoende zijn. De bepalingen met betrekking tot Afwijzing van garanties, Beperking van aansprakelijkheid, Vrijwaring, Beëindiging en Rechtskeuze van deze Overeenkomst blijven van kracht na de beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst.

Internationale Gebruikers

De Site wordt beheerd, geëxploiteerd en beheerd door Imageselect vanuit haar kantoren in Nederland. De Site kan vanuit landen over de hele wereld worden bezocht en kan verwijzingen bevatten naar Inhoud, inclusief producten en diensten, die niet beschikbaar zijn in uw land. Deze verwijzingen impliceren niet dat Imageselect voornemens is om dergelijke Inhoud, inclusief producten en diensten, in uw land op de markt te brengen, te promoten of te distribueren.