0

Al onze leveringen en diensten aan particulieren, bedrijven en rechtspersonen hebben te maken met de onderstaande leveringsvoorwaarden en gelden bij aankoop van producten op deze website.

Algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden

1. Alle overeenkomsten die Imageselect, gevestigd op de Lange kerkdam 107, 2242 BT te Wassenaar, gesloten worden zijn gebonden aan de hierna vermelde voorwaarden. Afwijkende en aanvullende voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door Imageselect aanvaard zijn.

2. Het door Imageselect verstrekte materiaal mag voor betaling heeft plaatsgevonden alleen gebruikt worden voor eigen gebruik of ter verduidelijking in de ontwerpfase. Al het materiaal blijft eigendom van Imageselect en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, of aan derden ter hand gesteld worden. Al het materiaal dient op verzoek van Imageselect direct geretourneerd te worden.

3. De koopovereenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling. Deze kan schriftelijk of telefonisch geschieden. Indien tussen het tijdstip van de orderbevestigingen en de levering van de goederen de inkoopprijs of een der andere kostprijsbestanddelen, waarop Imageselect haar verkoopprijs heeft gebaseerd, wordt verhoogd of verlaagd, heeft Imageselect het recht die verhoging of verlaging aan de koper door te berekenen.

Na betaling van de factuur mag het materiaal gebruikt worden volgens de licentieovereenkomst van het desbetreffende bedrijf die de eigendomsrechten bezit.

4. Alle betalingen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te geschieden aan een door Imageselect aangewezen bank of girorekening. Imageselect heeft het recht van de afnemer zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Zolang de afnemer niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, heeft Imageselect het recht om nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling van door Imageselect verkochte en geleverde goederen heeft plaatsgevonden blijven bedoelde goederen het onvervreemdbaar eigendom van Imageselect, zodat deze niet mogen worden verkocht, verpand of onder welke titel ook aan derden in eigendom of gebruik mogen worden gegeven.

Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldatum zijn onmiddellijk opeisbaar alle bedragen krachtens enige andere factuur. Imageselect zal van de koper mogen vorderen alle gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten, die door de niet tijdige betaling van de koper worden veroorzaakt, buitengerechtelijke kosten zij door de koper verschuldigd.

5. Imageselect staat niet in voor eventuele fouten of kwaliteit van de afbeeldingen. Dit geldt tevens voor eventuele vermelde prijzen of specificaties. Mochten er zich problemen voordoen dan dient men contact op te nemen met het desbetreffende bedrijf die de eigendomsrechten van het materiaal bezit. Onverminderd het elders in deze algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden bepaalde is Imageselect niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade welke voor afnemer dan wel enige derde is ontstaan als gevolg van een tekortkoming bij de levering van beelden aan afnemer die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Imageselect. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Het gebruik van al het materiaal geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van afnemer; eventueel hieruit voortvloeiende schade is geheel voor zijn rekening. Afnemer vrijwaart Imageselect voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met leveringen.

6. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en verzending. Verzending geschiedt voor kosten en voor risico van de koper. Imageselect is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van een leveringstijd. Overschrijding van een levertijd kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enigerlei schadevergoeding.

7. Alle geschillen, waaronder ook die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden direct of indirect van toepassing zijn, zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen in kort geding uit te lokken worden berecht door de Rechter die bevoegd is ter plaatse waar Imageselect is gevestigd. Indien afnemer een geschil aanwezig acht en aanhangig wil maken, dient hij dit schriftelijk de leverancier kenbaar te maken.

8. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.