0

Je wordt vriendelijk verzocht onderstaande gebruiksovereenkomst zorgvuldig door te lezen, alvorens je de website gebruikt/bezoekt. Als je de website gebruikt/bezoekt, dan geef je aan kennis te hebben genomen van de onderstaande gebruikersovereenkomst. Indien je niet akkoord gaat met de gebruikersovereenkomst, dan vragen wij jou geen gebruik te maken van de website. 

VOORWAARDEN GEBRUIK WEBSITE

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR. DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VORMEN EEN BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN Imageselect BV. Door de Imageselect website ('site') te gebruiken en/of enige content te downloaden, of uw account op de communitypagina's (zoals hieronder omschreven) te activeren, gaat u akkoord met en verbindt u zich aan de gebruiksovereenkomst ('overeenkomst') van deze site. Als u niet door deze overeenkomst gebonden wenst te zijn, gebruik deze site dan niet.

DEZE OVEREENKOMST BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW WETTELIJKE RECHTEN, VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN VERPLICHTINGEN, WAARONDER VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITINGEN, UW VERPLICHTING TOT VRIJWARING EN EEN CLAUSULE DIE BEPAALT HOE GESCHILLEN ZULLEN WORDEN AFGEHANDELD.

Deze overeenkomst bindt u, en als u deze site gebruikt uit naam van uw werkgever, zowel u als uw werkgever. Imageselect behoudt zich het recht voor deze overeenkomst naar eigen goeddunken periodiek te wijzigen, waarbij uw gebruik van deze site onderworpen is aan de recentste versie die op de site is geplaatst ten tijde van uw gebruik. Als u handelt in uw hoedanigheid als werknemer, opdrachtnemer of vertegenwoordiger van een andere partij, staat u ervoor in dat deze partij op de hoogte is van uw handelen en hiervoor goedkeuring heeft gegeven.

Deze overeenkomst is een aanvulling op uw verplichtingen op grond van de toepasselijke Imageselect Content-licentieovereenkomst, indien daarvan sprake is. Als er sprake is van tegenstrijdigheid tussen deze overeenkomst en de Imageselect Content-licentieovereenkomst, prevaleren de betreffende bepalingen van de Imageselect Content-licentieovereenkomst. Als u twijfels heeft over uw rechten of verplichtingen op grond van deze overeenkomst kunt u contact opnemen met onze klantenservice via het e-mailadres: seupport@imageselect.eu

Toegestaan gebruik van deze site

Deze site is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Imageselect. Alle beelden, geluidsmateriaal, video en verwante informatiematerialen die via enig medium door Imageselect op grond van deze overeenkomst ter beschikking worden gesteld, waaronder daarmee verbandhoudende tekst, bijschriften of informatie (gezamenlijk 'content' genoemd), zijn eigendom van Imageselect of onze licentiegevers en worden auteursrechtelijk beschermd door Nederlandse en overige, internationale wetgeving, als imago-uitingen, in de vorm van persoonlijkheidsrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van deze overeenkomst of de toepasselijke Imageselect Content-licentieovereenkomst (indien daarvan sprake is), mag geen enkel deel of element van deze site of zijn content worden gekopieerd of verder overgedragen via welk middel dan ook, en alle naburige rechten blijven het exclusieve eigendom van Imageselect.

CONTENT KAN ZICHTBAAR, ONZICHTBAAR OF ELEKTRONISCH VAN EEN WATERMERK ZIJN VOORZIEN TER BESCHERMING VAN IMAGESELECT EN ZIJN BEELDBRONNEN EN ANDERE LICENTIEGEVERS. DIT KAN OOK HET GEBRUIK VAN TECHNOLOGIE VOOR EEN MANAGEMENTSYSTEEM VAN DIGITALE RECHTEN BINNEN CONTENT MET ZICH MEEBRENGEN. DEZE TECHNOLOGIE KAN ONLINE CRAWLING OF VOLGEN (TRACKING) VAN CONTENT VERKREGEN VAN IMAGESELECT MOGELIJK MAKEN, EN/OF ANDERE METHODEN VAN BESCHERMING, BEWAKING OF VOLGEN VAN ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN DE CONTENT ('RECHTENMANAGEMENTSYSTEMEN (RMS))'. Het is u niet toegestaan de site of enige content hiervan te gebruiken als u niet instemt met het gebruik van RMS door Imageselect. U mag deze technologie of tool niet willens en wetens uitschakelen. Het is niet toegestaan vermeldingen aangaande copyright of andere eigendomsrechten te verwijderen die opgenomen zijn in de content, (onder)titelingen of ander materiaal op deze site. Bovendien is het u, behoudens schriftelijke toestemming van Imageselect, niet toegestaan om:

diep te koppelen of software of enige automatische inrichting, technologie of algoritme te gebruiken om de site te 'crawlen', te 'scrapen', een zoekopdracht uit te voeren of de site te bewaken en/of content of verwante informatie op te halen of te kopiëren van de site;

inbreuk te maken op de mechanische beperkingen van de site, of andere maatregelen die gebruikt worden om toegang tot de site te voorkomen of te beperken te omzeilen door middel van hacken of anderszins;

de site of enige content te kopiëren, door te sturen of te exploiteren;

de kwetsbaarheid van de site of het netwerk dat de site ondersteunt te onderzoeken, scannen of te testen, of informatie over bezoekers van de site te verzamelen dan wel informatie over de klanten van Imageselect; of

enig(e) apparaat, software of routine te gebruiken die het correct functioneren van de site, dan wel enige transactie die via de site wordt uitgevoerd, kan verstoren.

Uw gebruik van deze site en zijn content dient te voldoen aan alle toepasselijke regelgeving. Imageselect behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw autorisatie voor het bekijken, downloaden en gebruiken van content en informatie die op de site beschikbaar is, op welk moment en om welke reden dan ook te herroepen, al dan niet met kennisgeving vooraf aan u over deze herroeping, en u gaat ermee akkoord om dit gebruik onmiddellijk te staken na opzegging door Imageselect. Imageselect is verder gerechtigd, om welke reden dan ook, content van de site te verwijderen of deze te beperken, en u gaat ermee akkoord na kennisgeving hiervan door Imageselect onmiddellijk alle gebruik van de content te staken. Verder is het uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van uw gegevens en de content die u op de site in licentie heeft gekregen. Tevens verschaft Imageselect geen garantie dat content waarvoor u een licentie heeft gekregen daadwerkelijk beschikbaar is op de site.

Ongeautoriseerd gebruik van content schendt de copyright en andere rechten en geeft Imageselect het recht alle rechten uit te oefenen en middelen te gebruiken die onder de van toepassing zijnde copyright en andere wetgevingen vallen, waaronder het verhalen van geldschade berokkend aan alle gebruikers en begunstigden door het gebruik van dergelijk content. Imageselect behoudt naar eigen goeddunken het recht tien (10) keer de licentiekosten door te berekenen (en u gaat bij deze akkoord) voor elk ongeautoriseerd gebruik, bovenop andere kosten, schade en boetes die Imageselect gerechtigd is te berekenen volgens deze overeenkomst, en andere van toepassing zijnde Imageselect Content-licentieovereenkomsten en wetgeving. De voorafgaande verklaring over de rechten en middelen van Imageselect en zijn contentbronnen met betrekking tot ongeautoriseerd gebruik van content of inbreuk op deze overeenkomst of de Imageselect Content-licentieovereenkomst is niet gelimiteerd.

Ondanks onze inspanningen om correcte informatie te geven, kan deze site technische of andere vergissingen, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Daarnaast kunnen deze site en zijn content historisch en cultureel gezien belangrijke beelden en tekst bevatten die onderwerpen aansnijden die de sociale verhoudingen en omstandigheden van een bepaalde tijd of plaats weergeven. U dient zich ervan bewust te zijn dat uw zoekopdracht resultaten kan opleveren met materiaal dat ongepast kan lijken in de context, of tekst die mogelijk aanstootgevend kan zijn. U bent als enige verantwoordelijk om te bepalen of uw gebruik van content de toestemming van enige derde partij, dan wel de toekenning van bijkomende rechten vereist. U kunt daarbij niet alleen uitgaan van de informatie die u van Imageselect verkrijgt. Als u er niet zeker van bent of bijkomende derdenrechten van toepassing zijn op uw gebruik, bent u verantwoordelijk voor het inwinnen van advies bij bevoegde personen die zich met rechtenbeheer bezighouden dan wel voor het inwinnen van juridisch advies.

Privacybeleid

 van Imageselect is van toepassing op het gebruik van deze site, en de bepalingen hiervan maken deel uit van deze overeenkomst door verwijzing hiernaar. Raadpleeg het privacybeleid van Imageselect voor gerichte informatie over het beleid van Imageselect ten aanzien van het gebruik van uw persoonlijke informatie. U begrijpt dat elke boodschap of informatie die naar de site wordt gestuurd kan worden bekeken of onderschept door derden, zelfs als er sprake is van een speciale kennisgeving dat de informatie (bijvoorbeeld financiële informatie) is gecodeerd.

Indien u gebruikmaakt van de communitypagina's van Imageselect, waaronder de hieronder beschreven blogs en discussiethreads, dient u zich ervan bewust te zijn dat eventuele door u verstrekte persoonlijk identificeerbare informatie kan worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere gebruikers van deze forums en kan worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijk identificeerbare informatie die u via deze pagina's wenst te verstrekken. Indien u de door Imageselect opgeslagen persoonlijke informatie over u met betrekking tot de communitypagina's wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u dit te allen tijde aanvragen door rechtstreeks met ons contact op te nemen.

Registratie voor een Imageselect-account

Registratie bij Imageselect levert u bepaalde privileges op. Als u bijvoorbeeld een Imageselect-account heeft aangevraagd en deze is door Imageselect goedgekeurd, heeft u mogelijk toegang tot content zonder zichtbaar watermerk. U verbindt zich om bij de aanvraag van een Imageselect-account ware en volledige informatie te verschaffen. Imageselect houdt zich het recht voor om u al dan niet een account toe te kennen, en u gaat ermee akkoord de geautoriseerde gedeeltes van de site en uw account slechts te gebruiken met het accountnummer en wachtwoord dat Imageselect u heeft toegekend. U bent aansprakelijk voor de geheimhouding van uw accountnummer en/of wachtwoord, indien daarvan sprake is, en u bent niet gerechtigd deze toegangsinformatie te verspreiden of anderen toe te staan om deze toegangsinformatie te gebruiken voor toegang tot deze site. U verbindt zich om redelijke maatregelen te nemen om anderen te verhinderen uw toegangsinformatie te verkrijgen en om Imageselect in kennis te stellen van enige ongeautoriseerde toegang of de noodzaak om toegang van enige van uw werknemers of vertegenwoordigers bij te werken of te verwijderen. U bent aansprakelijk voor de betaling van alle content die door anderen, al dan niet met uw toestemming of medeweten, met gebruik van uw account is gedownload, voorafgaand aan het tijdstip waarop u Imageselect op de hoogte stelt van enig ongeautoriseerd gebruik. U erkent en stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor schadevorderingen en negatieve gevolgen die voortvloeien uit elk gebruik van uw account, ongeacht of dit daadwerkelijk of uitdrukkelijk door u is geautoriseerd. Verder erkent u en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor elke toegang tot en elk gebruik van de content met gebruik van de account en het wachtwoord dat Imageselect aan u heeft verstrekt, en dat Imageselect gerechtigd is de accountgegevens en het wachtwoord als sluitend bewijsmateriaal te zien van het feit dat u toegang heeft gehad tot de content en deze heeft gebruikt.

Neem onmiddelijk contact met ons op als u het vermoeden heeft dat er sprake is van impersonatie. Imageselect behoudt zich het recht voor om informatie bekend te maken, waaronder registratiegegevens, om te voldoen aan eventuele toepasselijke wetgevingen en/of verzoeken van openbare instanties ter bescherming van Imageselect en zijn leden.

Imageselect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade welke voortvloeit uit het door u niet nakomen van deze verplichtingen. U verbindt zich geen gebruiksrechten, eigendomsrechten of bewaarnemingsrechten te verwerven als gevolg van het gebruik van een Imageselect-account, de site of verwante diensten.

Kinderen

Minderjarigen, waaronder kinderen (personen onder de leeftijd van 18 jaar) zijn niet gerechtigd tot het gebruik van deze site zonder toezicht en we verzoeken minderjarigen, waaronder kinderen, om zich niet te registreren voor een account of persoonlijke informatie naar ons te versturen. Door deze site zonder toezicht te gebruiken, en/of door registratie voor een account, garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.

Beperkte licentie voor gebruik voor evaluatiedoeleinden

Afhankelijk van uw naleving van deze overeenkomst, kent Imageselect u een beperkte licentie toe om content bestaande uit beelden uitsluitend te downloaden om te evalueren of u een licentie voor het beeld wenst aan te schaffen op grond van de op u van toepassing zijnde Imageselect Content-licentieovereenkomst ('comps'). Als u geen geregistreerde gebruiker bent, heeft uw comp-licentie uitsluitend betrekking op content met zichtbare watermerken, en bent u niet gerechtigd om content te downloaden welke geen zichtbaar watermerk bevat. U mag comps uitsluitend gebruiken voor uw eigen evaluatie, en niet langer dan zestig (60) dagen vanaf de downloaddatum en uitsluitend om te bepalen of u een niet-comp-licentie wenst te verwerven voor de betreffende content. U bent niet gerechtigd enige comp-beeld te gebruiken in enige definitieve materialen die verspreid worden binnen uw onderneming dan wel buiten uw onderneming of onder het publiek of in enig online of ander elektronisch verspreidingssysteem. Buiten dit beperkte gebruik voor intern testen en als voorbeeld, kent Imageselect u geen andere rechten toe, en u bent niet gerechtigd de comp te kopiëren, verspreiden, publiceren, tonen, in sublicentie te geven, ter beschikking te stellen of anderszins te gebruiken buiten de reikwijdte van deze overeenkomst. U dient zich te registreren voor een Imageselect-account voor toegang tot beelden zonder zichtbaar watermerk.

Imageselect is gerechtigd om enige aan u toegekende licentie met onmiddellijke ingang, zonder opzegtermijn, te beëindigen indien u enige bepaling van deze overeenkomst of de op uw gebruik van toepassing zijnde Imageselect Content-licentieovereenkomst niet nakomt. In het geval van beëindiging van een licentie, verbindt u zich om met onmiddellijke ingang (a) te stoppen met het gebruik van deze site en de content en (b) alle content en alle kopieën op alle magnetische media te wissen alsmede alle andere kopieën, of op verzoek van Imageselect, al deze kopieën naar Imageselect terug te sturen.

Handelsmerken van Imageselect

Het is u niet toegestaan om de handels- of servicemerken van Imageselect te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Imageselect. 'Imageselect,' 'Imageselect ', 'Purebudget', 'Region Images, het Purebudget-logo en het Region Images-logo zijn onder andere handelsmerken van Imageselect BV. Andere product- en bedrijfsnamen die op de site worden genoemd zijn mogelijk de handelsmerken van de betreffende eigenaren.

Vrijwaring en schadeloosstelling

U komt overeen Imageselect en zijn Content-bronnen, functionarissen, directeuren, werknemers, opdrachtnemers, dochterondernemingen, joint ventures, licentiegevers en licentienemers te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen (waaronder, maar niet beperkt tot, vorderingen van derden), aansprakelijkheden, schadevergoedingen (waaronder als boete opgelegde schadevergoedingen), gerechtelijke uitspraken, schikkingen, kosten en onkosten, waaronder in redelijkheid vergoedingen en onkosten voor juridische bijstand, die voortvloeien uit of verband houden met (i) uw inbreuk op enige bepaling, voorwaarde of beperking van deze Overeenkomst, (ii) uw gebruik of wijziging van enige Content, of combinatie van enige Content, met enige tekst of andere content, (iii) uw onvermogen of verzuim om van enige derde de noodzakelijke toestemming te verkrijgen die nodig is voor het gebruik van de Content; en (iv) enig handelen of nalaten van u of enige van uw werknemers, opdrachtnemers, werkgevers, vertegenwoordigers, klanten, opdrachtgevers of gebruikers, en (v) eventuele juridische claims die zouden kunnen voortvloeien uit Content die u via de Communitypagina's verstrekt heeft.

Afwijzingen en beperking van aansprakelijkheid

IMAGESELECT VOORZIET U VAN DE SITE EN DE CONTENT IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT ('AS IS') EN VOOR ZOVER DEZE BESCHIKBAAR IS ('AS AVAILABLE'). U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT HET GEBRUIK VAN DE CONTENT VOOR EIGEN RISICO IS.

IMAGESELECT GEEFT GEEN VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT ENIGE CONTENT, WAARONDER PRODUCTEN, SERVICES EN SOFTWARE, EN WIJST, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE VERKLARINGEN, GARANTIES OF BEPALINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK AF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, BESCHIKBAARHEID, EFFECTIVITEIT, NIET-INBREUKMAKENDHEID, VEILIGHEID, PRIVACY, TITEL, NUTTIGHEID, GESCHIKTHEID, KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. VERDER GEEFT IMAGESELECT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES DAT DE CONTENT (WAARONDER DE PRODUCTEN, SERVICES EN SOFTWARE) ZAL TEGEMOETKOMEN AAN UW BEHOEFTEN, VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN, OF ONONDERBROKEN, TIJDIG, ACCURAAT, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN.

BEHALVE VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE RECHTENS NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT, ZIJN NOCH IMAGESELECT, NOCH ENIGE DOCHTERONDERNEMING VAN IMAGESELECT, RECHTSOPVOLGER, VOORAFGAANDE ONDERNEMING, MOEDERONDERNEMING, JOINT VENTURE, AANGESLOTEN ONDERNEMING, FUNCTIONARIS, DIRECTEUR, WERKNEMER, OPDRACHTNEMER, CONTENTBRON, LICENTIEGEVER OF LICENTIENEMER AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ DIE DOOR MIDDEL VAN U ENIGE SCHADEVERGOEDING WEGENS INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, WETTELIJKE OF VERVOLGSCHADE EIST, DAN WEL EEN SCHADEVERGOEDING ALS BOETE, WELKE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, CONTENT OF DEZE SITE, EN UW RECHTEN OP GROND VAN ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER, MAAR ZONDER BEPERKT TE ZJN TOT, UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID GEBRUIK TE MAKEN VAN DE CONTENT VAN DEZE SITE, OF DIT NU PLAATSVINDT IN HET KADER VAN EEN INBREUK OP GARANTIE OF VERKOOPBAARHEID, TITEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VIA ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, HET NIET VOLDOEN AAN HET WEZENLJKE DOEL, OF ANDERSZINS.

IMAGESELECT EN DIENS DOCHTERONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS OF DE RESPECTIEVE DIRECTEUREN OF WERKNEMERS HIERVAN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U OF ENIGE DERDEN VOOR SCHADE OF VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT OF BETREKKING HEBBEND OP HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE OF DE CONTENT (WAARONDER DE PRODUCTEN, SERVICES EN SOFTWARE) DIE OP DE SITE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD, OF VOORTVLOEIEND UIT OF BETREKKING HEBBEND OP HET GEBRUIK VAN ENIGE SITE DIE HIERAAN IS GEKOPPELD EN/OF FACTOREN DIE AAN DE REDELIJKE CONTROLE VAN IMAGESELECT ONTSNAPPEN, WAARONDER VIRUSSEN, MISLUKTE OF NIET-GELEVERDE BERICHTEN, BESCHADIGING VAN GEGEVENS, FOUTEN TIJDENS DE OVERDRACHT, INTERNETSERVICEPROVIDERS, KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN EN CONTENT VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN, DOCH NIET BEPERKT TOT, EVENTUELE VERLOREN WINSTEN, GEMISTE KANSEN EN SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE, EXEMPLAIRE, VERERGERENDE, ECONOMISCHE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS ALS IMAGESELECT OP DE HOOGTE WORDT GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES OF VAN EEN JURIDISCHE CLAIM DOOR EEN ANDERE PARTIJ.

HOEWEL IMAGESELECT VOORZORGEN NEEMT OM PERSOONLIJKE EN VERTROUWELIJKE GEGEVENS TE BESCHERMEN, IS ER GEEN GARANTIE DAT EN GEEFT IMAGESELECT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIE DAT PERSOONLIJKE EN VERTROUWELIJKE GEGEVENS DIE WORDEN OVERGEBRACHT NAAR DE SITE, VERZONDEN VANAF DE SITE, OPGESLAGEN OP DE SITE, OF IN HET ALGEMEEN VIA HET INTERNET WORDEN VERZONDEN, VERTROUWELIJK EN VEILIG ZULLEN WORDEN GEHOUDEN. IMAGESELECT AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE ONTVANGST, DE OPSLAG, DE OVERDRACHT OF ANDER GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE OF VERTROUWELIJKE GEGEVENS DIE DOOR U AAN IMAGESELECT ZIJN VERSTREKT, TENZIJ ANDERS IS BEPAALD IN EEN GESCHREVEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN IMAGESELECT.

DE CUMULATIEVE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN IMAGESELECT EN DIENS DOCHTERONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS OF DE RESPECTIEVE DIRECTEUREN OF WERKNEMERS HIERVAN VOOR EVENTUELE SCHADE DIE OF VERLIES DAT U LIJDT OM WELKE REDEN DAN OOK (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTBREUK, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, GROVE NALATIGHEID OF ANDERSZINS) IS BEPERKT TOT HET BEDRAG, INDIEN DAARVAN SPRAKE IS, DAT DOOR U AAN IMAGESELECT IS BETAALD ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN HET TIJDSTIP WAAROP DE SCHADE OF HET VERLIES ZICH VOOR HET EERST VOORDEED. U ERKENT DAT DE PRIJZEN VAN IMAGESELECT DEZE RISICOVERDELING EN DE IN DEZE OVEREENKOMST OPGEGEVEN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID WEERGEVEN. IN GEEN GEVAL ZAL HET TOTALE, GECOMBINEERDE MAXIMUMBEDRAG VOOR EVENTUELE JURIDISCHE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE HOGER ZIJN DAN $500,00.

Koppelingen naar derden

Voor uw gemak kan onze site koppelingen bieden naar andere websites die voor u van belang kunnen zijn, maar die niet door Imageselect worden beheerd. Deze koppelingen houden geen goedkeuring in van Imageselect en Imageselect is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de content die enige gekoppelde website bevat.

Kennisgeving van inbreuk op auteursrechten

Imageselect kan de accounts van gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen beëindigen. Als u van mening bent dat uw werk is gebruikt of gekopieerd op een wijze die inbreuk maakt op het auteursrecht en als deze inbreuk plaatsvindt op de site, stuur dan aan de auteursrechtvertegenwoordiger (copyright agent) van Imageselect een kennisgeving waarin u het volgende opneemt: (i) een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechthouder of de persoon die gemachtigd is om namens de auteursrechthouder te handelen; (ii) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of werken waarop volgens u sprake in van inbreuk en identificatie van het materiaal in dat werk/de werken dat volgens u inbreukmakend is; (iii) een beschrijving van de plaats waar het materiaal dat volgens u inbreukmakend is zich op de site bevindt; (iv) voldoende informatie om Imageselect in staat te stellen met u contact op te nemen, zoals uw fysieke adres, telefoonnummer, en e-mailadres; (v) een verklaring dat u in goed vertrouwen meent dat het gebruik van het materiaal dat u ontdekt heeft niet is geautoriseerd door de auteursrechthouder, zijn vertegenwoordiger of regelgeving; en (vi) een verklaring door u, dat de informatie in uw kennisgeving correct is en, op straffe van mogelijke vervolging, dat u de houder van het auteursrecht bent of gemachtigd bent te handelen namens de houder van het auteursrecht;

U kunt de auteursrechtvertegenwoordiger (copyright agent) van Imageselect op het volgende adres bereiken:

Imageselect
Lange Kerdam 107
2242 BT Wassenaar
Nederland
Telefoon: +31 70 514 61 33

 

Forumkeuze / Jurisdictie / Vergoedingen voor juridische bijstand

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Deze overeenkomst is niet onderworpen aan de Conventie betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen van de Verenigde Naties. De partijen bij deze overeenkomst bevestigen dat het hun wens is dat deze overeenkomst, alsmede andere documenten die hiermee verwant zijn, waaronder ook kennisgevingen en opzeggingen, zijn en worden geschreven in de Engelse taal. (Deze kopie in het Nederlands is uit hoofde van klantvriendelijkheid beschikbaar gesteld. De Engelse versie van het contract preveleert boven deze vertaalde versie.) In het geval van enig geschil tussen u en Imageselect, is Imageselect gerechtigd om in redelijkheid zijn kosten voor juridische bijstand, vergoedingen voor juridische deskundigen en andere juridische onkosten op u te verhalen.

Overige bepalingen

U erkent dat u deze overeenkomst heeft gelezen en begrepen, en u stemt ermee in dat u aan alle bepalingen hierin bent gebonden. Deze overeenkomst (samen met het privacybeleid van Imageselect, de bepalingen voor de communitypagina's (indien u hiermee afzonderlijk instemt) en de Imageselect Content-licentieovereenkomst, indien van toepassing) vormt de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en doet alle voorgaande of huidige communicatie hierin opgaan. Geen enkele handeling van Imageselect, buiten een uitdrukkelijke, geschreven afstandsverklaring of wijziging, kan worden uitgelegd als afstandneming of wijziging van deze overeenkomst. Deze overeenkomst kan uitsluitend door middel van een schriftelijke overeenkomst worden gewijzigd, ondertekend door daartoe behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van Imageselect, met dien verstande dat deze overeenkomst niet door een aankooporder of gelijksoortig door u uitgegeven document gewijzigd kan worden, zelfs als dit door Imageselect is ondertekend. Als van enige bepaling van deze overeenkomst wordt bepaald dat deze ongeldig of niet afdwingbaar is, blijft de rest van deze overeenkomst onverminderd geldig en afdwingbaar overeenkomstig de bepalingen ervan. Het is de bedoeling van partijen dat de bepalingen van deze overeenkomst zoveel mogelijk gehandhaafd worden voor zover dat door het toepasselijk recht is toegestaan. In overeenstemming hiermee komen de partijen overeen dat, als enige bepaling als niet afdwingbaar wordt beschouwd, deze als gewijzigd beschouwd wordt voor zover dit nodig is om deze wel afdwingbaar te maken, op een wijze die zoveel mogelijk in overeenstemming is met de bedoeling van de partijen in deze overeenkomst. Deze overeenkomst is van kracht ten gunste en tot verbinding van de partijen en hun rechtsopvolgers, met de beperking dat het u niet is toegestaan deze overeenkomst te cederen of anderszins over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Imageselect.

Communitypagina's

De site kan chatrooms, discussieforums, beoordelingsservices of andere forums bevatten waarmee u of derden content, berichten, materiaal of andere items kunnen posten op de site ("Communitypagina's").

Als Imageselect dergelijke communitypagina's biedt, bent u als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van dergelijke communitypagina's en gebruikt u deze voor eigen risico. U stemt ermee in dat alle geposte of bekeken informatie alleen voor uw persoonlijke doeleinden zal worden gebruikt. Het is u niet toegestaan om de site of eventuele interactieve functies op deze site op enige andere, ongeautoriseerde wijze te gebruiken. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de manier waarop u de site gebruikt, voor eventuele content die u uploadt en voor eventuele gevolgen hiervan.

Profielen.

Imageselect kan u verzoeken om aanvullende informatie te verstrekken of in te stemmen met aanvullende bepalingen alvorens u toegang te verlenen tot bepaalde functies van de site. U erkent dat uw gebruikersnaam op de site kan worden weergegeven bij eventuele door u verstrekte content.

Voor het gebruik van communitypagina's zal Imageselect geregistreerde gebruikers de mogelijkheid bieden een communityprofiel voor zichzelf aan te maken, dat onder meer informatie over interesses en favorieten bevat. Indien u uw profiel verwijdert, kan alle door u verstrekte content ('gebruikerscontent'), waaronder door u gecreëerd werk en verstrekte informatie, worden verwijderd.

Toegestaan gebruik van Communitypagina's.

Overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst mag u gebruikerscontent posten bestaande uit beelden, tags, zoektermen, beoordelingen, commentaar of ander materiaal met betrekking tot content; berichten verzenden; suggesties, ideeën, commentaar, vragen of andere informatie verstrekken, mits de content niet illegaal, obsceen of bedreigend is, de privacy niet schendt, geen inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten, niet op een andere manier schadelijk is voor derden, niet aanstootgevend is, en geen softwarevirussen, politieke of commerciële boodschappen, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van ''spam'' bevat. Hotlinken naar sites van derden is niet toegestaan.

Door Gebruikerscontent te posten, geeft u te kennen en geeft u de garantie dat:

u de enige eigenaar bent van de gebruikerscontent, het auteursrecht hierop heeft en/of over het recht beschikt om Imageselect de rechten voor de gebruikerscontent te verlenen die in deze overeenkomst zijn uiteengezet;

de gebruikerscontent origineel is en geen inbreuk pleegt op, zondigt tegen of een onwettige bestemming geeft aan het statutaire auteursrecht, rechten uit het gewoonterecht met betrekking tot privacy of publiciteit, of morele rechten van eventuele derden;

de gebruikerscontent niet pornografisch of obsceen is en geen derden in diskrediet brengt;

de gebruikerscontent geen illegaal materiaal bevat of illegale activiteiten promoot; en

de Gebruikerscontent geen materiaal bevat dat mensen op basis van ras, religie, land van herkomst of seksuele voorkeur beledigt of aanvalt.

Het is u niet toegestaan een vals e-mailadres te gebruiken, u uit te geven voor iemand anders of een andere entiteit, of op een andere wijze een misleidende indruk te wekken over de herkomst van materiaal of Gebruikerscontent die op de site is gepost of verstrekt.

Imageselect behoudt zich het recht voor (hoewel het niet verplicht is) om dergelijk materiaal te verwijderen of te bewerken, maar controleert de geposte gebruikerscontent niet op periodieke basis. Tags, zoektermen, beoordelingen en commentaar die op de site worden gepost, alsmede ander materiaal of content die worden verstrekt op of via de site, zijn openbaar en niet vertrouwelijk, en hoewel Imageselect zich het recht voorbehoudt (hoewel het niet verplicht is) om geposte content te screenen, mag op de site geposte of verstrekte content niet worden beschouwd als zijnde goedgekeurd, gecontroleerd of onderschreven door Imageselect.

Imageselect is gerechtigd een derde partij of de website van een derde partij in te schakelen om de Communitypagina's te hosten. Tenzij anders is bepaald in het privacybeleid dat is gepubliceerd op dergelijke pagina's, is Imageselect niet verantwoordelijk voor de wijze waarop een dergelijke site te werk gaat (waaronder de manier waarop wordt omgegaan met privacy).

U stemt ermee in dat u zich zult houden aan de gedragscode die is gekoppeld aan de Communitypagina's.

Toekenning van rechten/Vrijwaring.

U behoudt voor alle duidelijkheid al uw eigendomsrechten over uw gebruikerscontent. Als u gebruikerscontent op de site post of verstrekt, kent u Imageselect en diens dochterondernemingen, licentiehouders en sublicentiehouders een niet-exclusief, Royalty Free, volledig toekenbaar en sublicentieerbaar recht toe om dergelijke gebruikerscontent op de site en voor de bedrijfsactiviteiten van Imageselect (en diens rechtsopvolgers en dochterondernemingen) in de hele wereld in elk willekeurig mediaformaat te gebruiken, reproduceren, wijzigen, publiceren, vertalen, om te zetten in afgeleide werken, verspreiden en weer te geven. De door u verleende licentie zal binnen een redelijke tijd na het verwijderen van de gebruikerscontent van de site worden beëindigd, hoewel Imageselect mogelijk exemplaren van dergelijke gebruikerscontent bijhoudt voor archiveringsdoeleinden, maar niet weergeeft, verspreidt of gebruikt.

U verleent Imageselect en diens dochterondernemingen en sublicentiehouders het recht om, indien zij dit wensen, uw gebruikersnaam of de naam en avatar die u verstrekt in combinatie met de Gebruikerscontent te gebruiken. U geeft te kennen en geeft de garantie dat u alle eigendomsrechten over de door u geposte gebruikerscontent bezit of beheert; dat de informatie die u verstrekt met de gebruikerscontent accuraat is; dat het gebruik van de gebruikerscontent die u verstrekt dit beleid niet schendt en voor geen enkele persoon of entiteit schadelijk is;

Het is niet de bedoeling dat de site wordt gebruikt als back-upstation of systeem voor asset-management. U bent verantwoordelijk voor het maken van een back-up van uw gegevens en gebruikerscontent die u verstrekt op de site. Imageselect geeft geen garantie dat door u verstrekte gebruikerscontent beschikbaar zal zijn op de site.

Imageselect aanvaardt noch verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor gebruikerscontent die door u of derden op de communitypagina's worden gepost. U begrijpt en stemt ermee in dat Imageselect voor eventuele communitypagina's alleen optreedt als een 'Service Provider' zoals gedefinieerd in 17 U.S.C. § 512 en als een 'Interactive Computer Service' zoals gedefinieerd in 47 U.S.C. § 230(f)(2). Imageselect exploiteert derhalve alleen de pagina's waarop gebruikerscontent, informatie en materiaal kan worden aangeboden door contribuanten en gepost door gebruikers. Imageselect treedt niet op als vertegenwoordiger voor dergelijke contribuanten en garandeert niet de veiligheid, kwaliteit of wettelijkheid van de content van de contribuanten of de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie.

U doet derhalve onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van enige en alle al dan niet bekende juridische claims, verzoeken, schadevorderingen (daadwerkelijke schade en gevolgschade) die u mogelijk heeft of wilt laten gelden ten opzichte van Imageselect met betrekking tot of voortvloeiend uit het gebruik van Gebruikerscontent of van deze Communitypagina's.

Erkenningen van de gebruiker

U erkent en stemt ermee in dat aan het digitaal verwerven, samenstellen, verzamelen, interpreteren, rapporteren, communiceren, leveren en invoeren van de content er onverbrekelijk een foutmarge verbonden is die niet kan worden vermeden, zelfs met de hoogst mogelijke kwaliteitscontrolestandaarden, die verder gaan dan industriestandaarden. Verder erkent u dat content van derden en gebruikerscontent worden verstrekt door derden en dat Imageselect dergelijke content niet kan controleren.

De onderstaande bepalingen houden overtredingen in op deze overeenkomst en kunnen resulteren in onmiddellijke beëindiging of intrekking van uw account:

gebruik van de site of eventuele content voor illegale doeleinden of ter ondersteuning van illegale activiteiten. Imageselect behoudt zich het recht voor om samen te werken met wetgevende instanties en/of benadeligde derden in het onderzoek naar een vermoedelijk misdrijf of vermoedelijke overtreding;

schade berokkenen aan minderjarigen of een poging daartoe op welke manier dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt, tot kinderpornografie;

overbrengen van enig materiaal (door dit via e-mail te verzenden, te uploaden, te posten of op een andere manier over te brengen) dat dreigt met letselschade of vernietiging van eigendom, dit aanmoedigt of iemand anders last bezorgt;

commercieel gebruikmaken van eventuele communitypagina's van Imageselect door onder meer goederen of services via het forum aan te bieden of deze te verkopen;

frauduleuze aanbiedingen doen om producten, items of services (waaronder content) te verkopen of kopen, of een financiële zwendel zoals 'pyramidespelen', 'ponzispelen' en 'kettingbrieven' te promoten;

identificerende netwerkheaderinformatie toevoegen, verwijderen of wijzigen in een poging om een misleidende indruk te wekken of zich voor iemand anders uit te geven met behulp van valse headers of andere identificerende informatie;

vanaf of via de Imageselect-service ongevraagde commerciële e-mails of ongevraagde bulk-e-mails verzenden, iemand proberen te verhinderen elektronische e-mailservices of nieuws te gebruiken, of een berichtkop van een elektronische overdracht gedeeltelijk dan wel volledig vervalsen;

proberen toegang te krijgen of toegang krijgen tot de accounts van anderen, of de veiligheidsvoorzieningen van de computersoftware of -hardware, het elektronische communicatiesysteem of het telecommunicatiesysteem van Imageselect binnendringen of proberen binnen te dringen, ongeacht of de binnendringing resulteert in beschadiging of verlies van gegevens;

materiaal overbrengen (door dit via e-mail te verzenden, te uploaden, te posten of op een andere manier over te brengen) dat een inbreuk vormt op enig auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van enige derde partij, waaronder, maar niet beperkt tot, het zonder toestemming kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, de digitalisering en verspreiding van tijdschriften, boeken en andere auteursrechtelijk beschermde bronnen en het zonder toestemming overbrengen van auteursrechtelijk beschermde software;

persoonlijke informatie over derden verzamelen of proberen te verzamelen zonder hun kennis of toestemming en niet in overeenstemming met enige toepasselijke statuten of regelgeving.

elke activiteit die het vermogen van anderen of andere systemen om de services van Imageselect of het internet te gebruiken negatief beïnvloedt. Dit omvat DoS-aanvallen (Denial of Service) tegen een andere netwerkhost of individuele gebruiker. Interferentie met of onderbreking van het internetverkeer van andere netwerkgebruikers, services of apparatuur is verboden;

elke bewuste foutieve interpretatie of misleidende verklaring, schriftelijke handeling of activiteit die wordt uitgevoerd met de bedoeling de persoon die deze ontvangt tot actie aan te zetten;

opzettelijke verspreiding van software waarmee wordt geprobeerd schade te berokkenen en/of daadwerkelijk schade te berokkenen aan personen, gegevens en/of computersystemen, of software of apparaten gebruiken die een voortgezette verbinding zouden vergemakkelijken (pingen) terwijl de services van Imageselect worden gebruikt;

gratis toegang tot de services of bronnen van Imageselect verkopen of weggeven.

Beperkte toegang

U stemt ermee in dat u niet zult proberen toegang te krijgen tot gedeeltes met beperkte toegang van het computersysteem van Imageselect of functies zult uitvoeren waartoe u volgens deze overeenkomst niet bent gerechtigd. Imageselect is gerechtigd uw toegang tot de site en de content zonder kennisgeving vooraf tijdelijk of permanent in te trekken door uw account of wachtwoord te deactiveren in het geval dat Imageselect op redelijke gronden vermoedt dat u de account of het wachtwoord gebruikt om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot andere systemen of informatie van Imageselect, of u de account of het wachtwoord gebruikt op een andere ongeschikte manier. Deze intrekkingen zijn gedurende een bepaalde periode van kracht om een grondig onderzoek van dergelijke ingetrokken activiteit mogelijk te maken. Imageselect is gerechtigd om deze overeenkomst onmiddellijk zonder kennisgeving vooraf te beëindigen indien wordt bepaald dat u een dergelijke ongeautoriseerde activiteit heeft uitgevoerd of indien geen redelijke uitleg kan worden gegeven voor een dergelijke ongebruikelijke activiteit.

Beëindiging van deze overeenkomst

Deze overeenkomst is van kracht totdat deze door Imageselect geheel naar eigen goeddunken wordt beëindigd. Imageselect is gerechtigd om deze overeenkomst te beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u, en zal dit doen als u de site of de content op de site gebruikt of probeert te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze overeenkomst. Een dergelijke beëindiging door Imageselect is in aanvulling op en doet geen afbreuk aan rechten en verhaalsmogelijkheden die mogelijk beschikbaar zijn voor Imageselect, waaronder het intrekken of beëindigen van uw account of wachtwoord en een verbod dat gepaard gaat met dergelijke handelingen of pogingen, waarbij u erkent dat andere wettelijke verhaalsmogelijkheden inadequaat zijn. De bepalingen in deze overeenkomst met betrekking tot de afwijzing van garantie, de beperking van aansprakelijkheid, de vrijwaring en schadeloosstelling, de beëindiging en de forumkeuze blijven geldig na de beëindiging of het verstrijken van deze overeenkomst.

Internationale gebruikers

De site wordt gecontroleerd, geëxploiteerd en beheerd door Imageselect vanuit zijn kantoren in Nederland. De site kan worden gebruikt vanuit landen overal ter wereld en kan verwijzingen bevatten naar content, waaronder producten en services, die niet in uw land beschikbaar zijn. Deze verwijzingen impliceren niet dat Imageselect de bedoeling heeft om dergelijke content, waaronder producten en services, in uw land op de markt te brengen, te promoten of te verspreiden.